Pharmacy In-charge Nepal Medical College Pvt. Ltd

यस नेपाल मेडिकल कलेज प्रा.लि.ले आफ्नै प्राङ्गगणमा फार्मेसी संचालन गर्न लागेको हुँदा निम्नानुसारको पदमा उम्मेदवारको आवश्यकता भएकोले ईच्छुक योग्य नेपाली नागरिकले २०७८ | उमेरको हद तथा अन्य व्यवस्था यस प्रा.लि.को विनियम अनुसार हुनेछ।

बि न. पद माग संख्या शैक्षिक योग्यता
115 Pharmacy
In-charge
1 - Masters of Pharmacy or equivalent degree with
registration in Nepal Pharmacy Council
- Minimum 3 years of experience in the relevant field
116
Pharmacist
Few - Bachelors of Pharmacy or equivalent degree with
registration in Nepal Pharmacy Council
- Minimum 2 years of experience in the relevant field
117 Pharmacy
Assistant

Few
- Diploma in Pharmacy with registration in Nepal
pharmacy Council
- Fresher's are also encouraged to apply
 

Applying Procedure

असोज २ भित्र बायोडाटा, नागरिकता र सम्पूर्ण शक्षिक प्रमाणपत्र सहित [email protected] मार्फत कर्मचारी प्रशासन शाखामा निवेदन दिनहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 


        

Related Government Jobs


Responsive image

Engineer वन तथा वातावरण मन्त्र ...

यस पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजना संचालन भएका जिल्ला सल्यान र रोल्पामा चालु आर्थिक वर्षका ला...

View Details
Responsive image

Finance and Administration Dir ...

Rural Health and Education Service Trust (RHEST) is dedicated to ending all forms of gender-based vi...

View Details
Feedback